Belastingschuld door corona? Uitstel kan nog!

29-11-2021    09:24   |    RWV Advocaten

Met regelmaat publiceren wij op Goedemorgen artikelen van RWV Advocaten uit Leiden. In deze artikelen bespreken de specialisten van RWV verschillende onderwerpen die ook ondernemers in de glastuinbouw aangaan. Dit keer: uitstel van betaling bij een belastingschuld.

De meeste steunmaatregelen die in het kader van de coronacrisis in het leven zijn geroepen, zijn per 1 oktober 2021 beëindigd, waaronder de bijzondere uitstelregeling voor de betaling van belastingen (BUVB). Bedrijven moeten vanaf 1 oktober jl. hun belasting weer op tijd betalen. En over een jaar, vanaf 1 oktober 2022, dient te worden gestart met het inlossen van de voor 1 oktober 2021 opgebouwde belastingschuld. Maar dit betekent niet dat er geen belastinguitstel meer mogelijk is.

Leidraad Invordering
Bedrijven die hun lopende belastingschulden niet kunnen betalen, kunnen een beroep (blijven) doen op de algemene uitstelregeling. Voor toewijzing van een dergelijk verzoek zal wel moeten worden aangetoond dat de onderneming levensvatbaar is. Als de betalingsproblemen zijn terug te voeren op structurele problemen of activiteiten die geen perspectief bieden, dan zal het verzoek worden afgewezen. Dit is bepaald in de Leidraad Invordering.

Belastingschuld kwijtschelden
Ook voor de medewerking door de Belastingdienst aan kwijtschelding van belastingschulden bestaan beleidsregels. In de Leidraad Invordering staat als een van de voorwaarden voor medewerking aan een crediteurenakkoord dat de Belastingdienst tenminste het dubbele percentage ontvangt van hetgeen de reguliere schuldeisers (zonder preferentie) ontvangen.  

In het kader van de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), is de Leidraad Invordering per 1 juli 2021 gewijzigd: niet in alle gevallen houdt de Belastingdienst vast aan de ‘dubbele percentage’-eis. Kleinere MKB-schuldeisers dienen bij een WHOA-akkoord in principe minstens 20% van hun vordering voldaan te krijgen. In die gevallen eist de Belastingdienst geen (minimum)percentage van 40%.  

De Staatsecretaris van Financiën heeft in een brief van 11 oktober 2021 een tijdelijke verdere verruiming van de eisen aangekondigd. In de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 wil hij de Belastingdienst toestaan om ook met een schuldeisersakkoord in te stemmen als de Belastingdienst hetzelfde percentage krijgt als de gewone (‘concurrente’) schuldeisers.

Liquidatieakkoord
Het is de vraag of de (tijdelijke) verruiming ook geldt voor akkoorden die worden gesloten in het kader van bedrijfsbeëindiging. In de brief wordt benadrukt dat de maatregel bedoeld is om bedrijven te helpen overleven.

Het aanbieden van een akkoord kost tijd; het is dan ook van belang om tijdig te starten met de aanpak van (voorzienbare) noodzakelijke herstructureringsmaatregelen. Wil j advies om van de verruimde mogelijkheden tijdig gebruik te maken? Neem contact op met een van de insolventierechtadvocaten bij RWV.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Kleurrijke portretten...

In december verscheen een speciale uitgave van KAS Magazine waarin medewerkers uit de tuinbouw vertellen over...