Start risicogestuurd toezicht in Delfland

Start risicogestuurd toezicht in Delfland

Deze week ontvangen de glastuinbouwondernemers in het beheergebied van Delfland een uitnodiging voor een informatieavond over de nieuwe aanpak die het waterschap dit jaar start. Onder de naam Risicogestuurde Aanpak zet Delfland de kennis en ervaring die is opgedaan in de Gebiedsgerichte Aanpak in om lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar bodem en water verder tegen te gaan. Daarbij gaat het waterschap intensiever samenwerken met Glastuinbouw Nederland, de gemeenten, de omgevingsdiensten en de NVWA.

Met 1500 bedrijven heeft de glastuinbouw forse invloed op de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland. Om lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de kassen naar water en bodem terug te dringen, startte het waterschap in 2014 met extra toezicht in de glastuinbouwgebieden.

Onder de naam Gebiedsgerichte Aanpak is van alle glastuinbouwgebieden gedurende langere tijd 24/7 de waterkwaliteit fijnmazig gemeten. De resultaten zijn gedeeld met de ondernemers en alle bedrijven zijn bezocht om afspraken te maken over te nemen maatregelen. Begin 2023 zijn binnen deze aanpak alle bedrijven bezocht.

De positieve effecten van de Gebiedsgerichte Aanpak waren tussen 2014 en 2019 zichtbaar in de waterkwaliteitsrapportages van Delfland: de waterkwaliteit ging steeds vooruit. In 2020 en 2021 stagneerde die vooruitgang. Dat is zorgelijk, want in 2027 moet al het water in de Europese Unie voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Om de vooruitgang weer vlot te trekken en de doelen van de KRW te halen, krijgt de Gebiedsgerichte Aanpak een vervolg.

Wat verandert er?
Het extra toezicht wordt de komende jaren ingezet voor een aanpak waarin toezichthouders van Delfland samen met de omgevingsdienst, de gemeenten en de NVWA risicogestuurd gaan samenwerken om lekkages naar bodem en water op te sporen en het juiste gebruik van middelen te toetsen. Delfland gaat bovendien eerder en steviger handhaven bij een zevental veelvoorkomende en te vermijden overtredingen. Daarnaast gaat het waterschap gebruik maken van meer opsporing onder andere met e-DNA. Samen met afspraken uit het afsprakenkader emissieloze kas, moet deze aanpak leiden tot de stevige verbetering die nodig is voor de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden.  

Informatieavond
Om de ondernemers vooraf goed te informeren, organiseert Delfland samen met Glastuinbouw Nederland op 21 februari aanstaande een informatieavond. Hierin wordt teruggekeken op de samenwerking in de Gebiedsgerichte Aanpak, wordt de Risicogestuurde Aanpak toegelicht en kunnen de aanwezigen vragen stellen. Deze week ontvangen de ondernemers van de glastuinbouwbedrijven in het beheergebied van Delfland een brief waarin zij worden uitgenodigd voor deze avond. Meer informatie over de Risicogestuurde Aanpak is ook al te lezen op de website van Delfland: Risicogestuurde Aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebieden - Delfland (hhdelfland.nl).

Wel in het gebied van Delfland, maar geen brief gekregen? Aanmelden kan via de website.

Bron:

Deel artikel