'Samen doorpakken voor schoon oppervlaktewater'

'Samen doorpakken voor schoon oppervlaktewater'

Op maandag 28 november is het nieuwe Afsprakenkader water en glastuinbouw 2023-2027 ondertekend door vertegenwoordigers van de glastuinbouw, de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland & Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en relevante gemeenten. Jacco Vooijs (Glastuinbouw Westland) is er blij mee en noemt het belangrijk om samen door te pakken voor schoner oppervlaktewater.

Een nieuw afsprakenkader was nodig, omdat het afsprakenkader voor de jaren 2019-2022 nu afloopt. Tuinbouwvoorman Jacco Vooijs, die het document samen met Ilone Ammerlaan (Glastuinbouw Oostland, zie kleine foto) ondertekende namens de sector, stelt vast dat de gebiedsgerichte aanpak die daarin centraal stond goed heeft gewerkt.
“Het is een effectieve methode gebleken om de waterkwaliteit fijnmazig te kunnen meten, overschrijdingen van concentraties te kunnen herleiden naar bronnen, de dialoog aan te gaan met ondernemers en ze waar nodig ondersteuning te bieden”, zegt hij. “De nadruk lag op bewustwording en het samen oplossen van structurele en incidentele knelpunten. Van strenge handhaving was eigenlijk nauwelijks sprake.”

Kwaliteitsverbetering stagneert
Dat die methode vruchtbaar was, viel af te lezen uit de gestage daling van de concentraties nutriënten (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen in het water. Je meet de waarden in het water dat een gebied binnenkomt, je doet hetzelfde op het punt waar het water een polder of tuinbouwgebied verlaat en je meet op strategisch gekozen punten binnen het gebied.
Vooijs: “Uit de rapportages van de waterschappen blijkt dat de waterkwaliteit tot 2020 flink is verbeterd. Sinds 2020 echter zien we weinig vooruitgang meer. Uit de bemonstering en analyses blijkt dat er op kleine schaal nog steeds emissies plaatsvinden vanuit de bedrijven naar het grond- en oppervlaktewater. Daar moeten we snel de vinger achter zien te krijgen, want de doelstellingen die in de Kaderrichtlijn Water zijn neergelegd voor 2027 moeten wel worden gehaald.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikel