Onverwachte middelen in water onderzocht

Onverwachte middelen in water onderzocht

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland en Glastuinbouw Waterproof heeft CLM onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn van de normoverschrijdingen van niet langer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. In het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden worden nog steeds gewasbeschermingsmiddelen gevonden die al langere tijd niet meer zijn toegelaten. In het project ‘Herkomst onverwachte gewasbeschermingsmiddelen in water’ is daar onderzoek naar gedaan.

Soms overschrijden de gevonden middelen de waterkwaliteitsnorm. Deze normoverschrijdingen zijn besproken met de sector en zijn voor telers onverwacht en onverklaarbaar. Voor niemand is duidelijk wat de herkomst kan zijn. Illegaal gebruik wordt niet gezien als belangrijke oorzaak, ook omdat er sommige middelen bij zijn die niet logisch zijn om toe te passen in de glastuinbouw.

Waterkwaliteitsmetingen
De telers willen weten of de normoverschrijdingen mogelijk kunnen worden veroorzaakt door nalevering uit sediment, atmosferische depositie, saneringen van tuinbouwgebieden, peilaanpassing, klimaatverandering of dat de middelen nog zijn toegelaten als (dier)geneesmiddel of biocide, voor particulier gebruik of in andere gewassen zijn toegelaten, of worden toegepast in illegaal geteelde gewassen zoals cannabis.

Doel van het project was het achterhalen van de herkomst van een achttal werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Middelen die geen toelating meer hebben in de glastuinbouw, maar nog wel voor overschrijdingen zorgen in waterkwaliteitsmetingen. Het project is begeleid door een begeleidingscommissie, samengesteld uit medewerkers van de waterschappen Hunze en Aa’s en Limburg en de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland & Krimpenerwaard en vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikel