'Blijven werken aan verbetering waterkwaliteit'

'Blijven werken aan verbetering waterkwaliteit'

De besturen van de aangesloten partijen van het Afsprakenkader Emissieloze kas hebben hun samenwerking verlengd tot 2027. De gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp blijven zich ook de komende jaren samen met Glastuinbouw Nederland (regio’s Westland en Oostland), het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Delfland inzetten voor verbetering van de waterkwaliteit. De provincie Zuid-Holland is al langer betrokken bij de Emissieloze kas, maar ondertekent dit keer voor het eerst ook het afsprakenkader. In het vernieuwde afsprakenkader zijn ook afspraken gemaakt over extra inzet van de betrokken partijen.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is Europese wetgeving die moet leiden tot schoon oppervlakte water in 2027. Binnen de KRW zijn normen gesteld aan de ecologie, chemie en nutriënten in het oppervlakte water. Sinds het eerste afsprakenkader in 2014 is de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden flink verbeterd, maar die verbetering is de afgelopen twee jaar gestagneerd. Met dit nieuwe afsprakenkader worden extra acties en maatregelen ingezet om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw in 2027 terug te brengen tot bijna nul.

Nieuwe initiatieven
De betrokken gemeenten, de provincie, waterschappen en glastuinbouwsector werken hierin samen, omdat zij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en taken een rol hebben bij het realiseren van een (nagenoeg) nulemissie in 2027. De samenwerking moet dienen als katalysator, door acties onderling af te stemmen en nieuwe initiatieven te agenderen.
Tot 2027 zijn er drie actielijnen afgesproken:
1. Het vergroten van de kennis over en het inzicht in onder andere lekstromen,
2. een betere communicatie over de gemeten waterkwaliteit,
3. intensivering van de handhaving.

Schoon, gezond en levend water
Namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft Dijkgraaf Toon van der Klugt zijn handtekening gezet onder de voortzetting van de Emissieloze kas: “Schoon en gezond water zijn belangrijk voor de leefbaarheid en kwaliteit van ons gebied, voor de mensen die er wonen, werken en recreëren en voor de biodiversiteit. Geen ondernemer wil de leefomgeving bewust vervuilen, maar het is nodig dat wij collectief optreden om de waterkwaliteit in ons gebied naar het gewenste niveau te brengen. Als iedereen zoals afgesproken zijn verantwoordelijkheid blijft nemen, heb ik er vertrouwen in dat wij verder komen.”

Bron:

Deel artikel